تور اسالم به خلخال

 

تور رویایی اسالم به خلخال، مرا بردبه میان ابرها، آسمان آبی، سبزه ها، مه و دخترکان چوپانی که کله سحر به کوه می زدند، گله های گوسفند، عروس ها و داماد های سنی و شیعی که در اسالم و خلخال به قد هم در آمدند و در جشنشان حضور پیدا کردیم. اسالم به خلخال پر است از زندگی. جاده های جنگلی اسالم به خلخال پر از میوه های وحشی بود که باران آن ها را به زمین ریخته بود.

گم شدن میان مه و قطع و وصل شدن باران در جنگل خاطره ی اسالم به خلخال را ماندگار می کند. بوی آتش دود، هیزم، چای زغالی، در تور اسالم به خلخال شامه تان را پر می کند.

نان گرد پر سبوس،پینیر و تخم مرغ محلی زنان روستایی، در اسالم به خلخال، جزء خوشمزه ترین غذاهای دنیا بود. ای کاش دوباره، فرصتی شود، سوار وانت، در جنگل های اسالم به خلخال طی طریق کنیم و با همسفران تور اسالم به خلخال سرود جنگل بخوانیم.