تا نوروز 94 کمتر از چهل روز مانده، کمتر از چهل روز برای برنامه ریزی برای سفر و گشت و گذار... و برای شرکت در تور نوروز 94 خیلی خیلی کمتر از چهل روز مانده. چون این روزهای مانده تا نوروز زمان تصمیم گیری برای تعیین مکان و مقصد سفر و همچنین انتخاب نوع سفر است. که بهترین آن شرکت در تور نوروز 94 است. شرکت در تورهای نوروزی و این گونه به سفر پرداختن، تجربه سهیم شدن در یک هیجان جمعی است. سهیم شدن در یک خاطره جمعی و همسفر و هم مسیر شدن. تجربه ای که روزهای نوروزی شما را برای تان خاص می کند. تجربه ای که هربار نامی یا خاطره ای از نوروز 94 یا تور نوروز 94 به میان بیاید، یاد آور لحظه های خوش سفر است که خود زندگی ست. زمانی در حال گذار که خاطره های شیرین آن ثبت شده و در یاد می ماند.