تور سوباتان

معرفی گونه های گیاهی منطقه

یکی از گونه های گیاهی بسیار زیبا و معروف تور سوباتان آلاله پر گل است. این گل زرد رنگ که در اطراف دریاچه نئور و ابتدای مسیر پیاده روی دریاچه به وفور یافت می شود چنان سیمای زیبایی به طبیعت پیرامون خود می بخشد که چشم هر طبیعت گردی را به خود خیره می کند. تور سوباتان بدون شک زیباترین و رنگارنگ ترین تور طبیعت گردی تعطیلات خرداد است.

آلاله پرگل

شرح: گیاه چند ساله، به ارتفاع تقریبا30 تا 50 سانتی متر ، دمبرگ برگ های پایه ای از پهنک باندتر، کاسبرگ ها 5 تا 6 میلی متر طول، زرد، آکن ها حدود 3 میلی متر قطر 

پراکنش در جهان : اروپا سیبری-ترکیه –قفقاز و ایران

پراکنش در ایران : کوههای البرز و آذربایجان 

زیستگاه : اطراف چشمه ها و خاک های مرطوب نواحی کوهستانی و نیمه آلپی(1500تا 3000 متر)

زمان گلدهی: اردیبهشت- اواسط خرداد