نام کویر مترادف است با آرامش، سکوت، شب کویری آن هم از نوع پرستاره اش. شب های سرد و روز های گرم . نام تور کویر هم مترادف است با تجربه شب و سکوت و آرامش . همانطور که عنوان آلبومی از استاد محمد رضا شجریان است. تور کویر مترادف است با پیاده روی های طولانی روی شن و رمل های کویری که گاهی آدم احساس می کند شن ها در حال راه رفتن زیر پاهای ما هستند. در تور کویر علاوه بر گشت های روزانه، می شود تجربه های متفات و خاطره انگیزی را نیز از سر گذراند؛ مثل گشت زنی های شبانه، شترسواری در کویر، دیدن از نیزارهای کویری، تماشای طلوع و غروب زیبای آفتاب در دل کویر، شب نشینی کنار آتش و به گپ و گفت و خاطره سازی پرداختن ... تا تور کویر شما به تجربه ای منحصر به فرد تبدیل شود.