تور طبس و کال جنی |به دیدار کویر دوردست|

روز اول: حرکت از تهران ساعت 18 به قصد طبس در فاصله 950 کیلومتری تهران که با اتوبوس بین 12 تا 13 ساعت در راه خواهیم بود.

545,000 ریال

احتمالا یکی از دغدغه‌هایی که همه داریم انتخاب مقصد مناسب برای شرکت ...