داستان دیوار مهربانی این روزها خیلی پر سر و صدا شده است. یک جا خبری می خوانیم که چینی ها هم آمده اند و از دیوار مهربانی ایرانی ها الهام گرفته اند و دیوار چین مهربان درست کرد ه اند یا اینکه سی ان ان یک گزارش مفصل ...