تاجیک ها مردمی کم درآمد، آرام، کم گو و ملایمند و در برخورد با دیگران تا حد بالایی مودب. آنان می کوشند تا وضعیت کنونی بی رنگ خود را به تاریخ گذشته فرهنگی پیوند زنند؛ برگزاری سنت های کهن، توجه به آداب گذشته و حفظ پوشش بومی از این مقوله است، چنان که کاخ نوروز، که به راستی با زیبایی تمام ساخته شده، اقدامی برای تعظیم سنت پر راز و رمز و نمادین ایرانی است که آنان در سال های اخیر آن را به نام خود ثبت کرده اند. این کاخ، یک تنه و با شکوه تمام، سنت نوروز را به چشم بیننده عظمت می بخشد.

ژیوار شما را به «تور تاجیکستان نوروز ۹۵» دعوت می‌کند.